Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van verantwoordelijke (Vartion) aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Zwerfkei 9 te Malden, 6581 HN en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64587673. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via contact@vartion.nl of per telefoon via 085 0656319.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt.

Onze verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 11 mei 2018.

Soorten verwerkingen en doelen van verwerkingen van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u met ons een overeenkomst gaat sluiten of hierover informatie opvraagt. De persoonsgegevens worden dan onder meer gebruikt voor het registreren, verwerken en versturen van een offerte, factuur of ander gelijkend document. Via het aanvraagformulier van de offerte en/of andere diensten wordt ook uw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig ter bevestiging van de overeenkomst, maar wordt ook gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn en verdere communicatie. Daarnaast worden via Google Analytics uw IP-adres en uw demografische gegevens verzameld.

Verantwoordelijke maakt op haar website hiervoor gebruik van cookies.

Doorgifte aan bewerkers en derden

Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door bedrijven die door verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘bewerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van onze website verzorgd of een door ons ingeschakelde pakketdienst. De bewerkers handelen onder verantwoordelijkheid van verantwoordelijke.

Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden als verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging

Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, door gebruik te maken van SSL-certificaten, versleutelde databases en moderne beveiligingstechnieken betreffende de website van verantwoordelijke.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Indien u van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan contact@vartion.nl.

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan contact@vartion.nl.