Algemene voorwaarden Vartion

Artikel 1. Identiteit van Vartion

Vartion gevestigd te Zwerfkei 9 6581HN in Malden is geregistreerd in het handelsregister onder KvK-nummer: 64587673. Vartion is te bereiken per mail op contact@vartion.nl en telefonisch op 085 0656319.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Vartion en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Vartion en de opdrachtgever.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Vartion voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Vartion zijn in te zien en dat zij op verzoek van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 3. Prijs

Vartion berekent de vergoeding op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen en/of het gebruikelijke uurtarief tenzij partijen een vaste (al dan niet periodieke) vergoeding zijn overeengekomen. Bij geschillen over het aantal in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Vartion bindend, behoudens tegenbewijs van de wederpartij.

De uurtarieven die Vartion in rekening brengt gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen. Hierbij dient de opdrachtgever rekening te houden in breedste zin van het woord met de reguliere openingstijden van Vartion.

Vartion is gerechtigd een overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals wettelijke verplichte BTW en belastingen) voordoen na het afsluiten van de overeenkomst.

Alle aangeboden aanbiedingen zijn vrijblijvend voor beide partijen, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen is.

De in een aanbod, prijs- of tarievenlijst vermelde prijzen en tarieven getoond op de website van Vartion zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals reiskosten, transport- en verzendkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derde partijen.

Artikel 4. Adviezen

De opdrachtgever kan geen enkele rechten ontlenen aan adviezen gegeven door een werknemer of in naam van Vartion welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht of opdrachten.

Artikel 5. Intellectueel eigendom

Vartion behoudt te allen tijde alle rechten op de door Vartion gemaakte plannen, documenten, tekeningen, afbeeldingen en programmacode tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Vartion noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd door de opdrachtgever.

Opdrachtgever vrijwaart Vartion voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden welke door de opdrachtgever worden verstrekt ten behoeve van de opdracht.

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden

Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling binnen 14 dagen na (deel)factuurdatum.

Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is de opdrachtgever verplicht op verzoek van Vartion een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien de opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij in verzuim. Vartion heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op de opdrachtgever te verhalen.

Het recht van de opdrachtgever om zijn vorderingen op Vartion te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Vartion in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:

  • een betalingstermijn is overschreden;
  • de opdrachtgever failliet is, of in surseance is;
  • de opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
  • de opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

Artikel 7. Onuitvoerbaarheid van de opdracht

Vartion heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien door omstandigheden, welke buiten de invloedsfeer van Vartion ligt, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

Tekortkomingen van toeleveranciers, stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of andere wijzen van verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.

Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet nagekomen. De opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 8. Wijzigingen van de opdracht

Indien de omvang van de aan Vartion verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Vartion gerechtigd eventueel meerwerk bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 9. Ontbinding

Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Vartion gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Vartion gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Vartion is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

Vartion is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Vartion toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Vartion verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende genoemde beperkingen in acht worden genomen:

Niet voor vergoeding in aanmerking komt het volgende: bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak dan ook.

Vartion is niet aansprakelijk voor schade die door of tijdens de uitvoering van het werk of de montage geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken, waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.

Schade veroorzaakt door opzet of schuld van derden is Vartion nimmer aansprakelijk.

Artikel 11. Toepasselijk recht

Nederlands recht is van toepassing op alle door Vartion geleverde diensten.

Datum: 11 december 2017

Deze algemene voorwaarden zijn ook als download beschikbaar: algemene voorwaarden in een .pdf bestand.